PUBLICATIONS

Latest Article / Jan 04, 2018

Veri Sorumluları Sicili ve Kayıt Yükümlülüğü

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Veri Sorumluları Sicili Hakkın...

Read More
Jan 04, 2018

Veri Sorumluları Sicili ve Kayıt Yükümlülüğü

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Veri Sorumluları Sicili Hakkın...

Read More
Dec 21, 2017

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’in Düzenlediği Yükümlülükler

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 7. maddesi uyarınca hazırlanan Kişise...

Read More
Nov 14, 2017

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Uygulaması

SGK zorunlu genel sağlık sigortası (“SGK GSS”) kullanılırken özel hastanelerde ödenmesi ge...

Read More
Oct 20, 2017

Belediyelerin İhale Yolu İle Yaptıkları Kira Sözleşmelerinde Kira Süresi Ve Süre Sonunda Sona Erme

Türk Hukuku’nda benimsenen kurala göre, kira sözleşmesinin süresi taraflarca serbestçe belirleneb...

Read More
Oct 09, 2017

6728 Sayılı Kanun Uyarınca 5941 Sayılı Çek Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dai...

Read More
Oct 09, 2017

Belirli Süreli İş Sözleşmesi

4857 sayılı İş Kanunu'nun 11.maddesinde, “İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı hald...

Read More
Oct 06, 2017

Anonim Şirketlerde Pay Rehninin Pay Sahipliği Hakları Bakımından Etkisi

Anonim şirket payları üzerindeki rehin hakkı, nitelik itibariyle pay sahipliği hakları üzerinde k...

Read More
Oct 06, 2017

Şirket Merkezi Adres Değişikliği Durumunda Yapılması Gereken İlk İşlemler

1. Giriş

Türk Ticaret Kanunu uyarınca ticaret şirketlerinin merkez adresleri, kurul...

Read More
Oct 05, 2017

İş Akdinden Doğan Bir Borç Olarak İşverenin Eşit Davranma Yükümlülüğü

İş Kanunu’nun (“Kanun”) 5.maddesinde “Eşit davranma ilkesi” başlığı altında düzenlenen ve işveren...

Read More
Oct 05, 2017

Borçlar Hukukunda ve İş Hukukunda İbra Sözleşmesi

Borçlar Hukukunda İbra ve İbra Sözleşmesi’nin şartları ve sonuçları aşağıda irdelenmiştir.

...

Read More
Sep 28, 2017

Anonim Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu

Son günlerde İstanbul Barosu Başkanlığı tarafından anonim şirketlere, hatta söz konusu şirketleri...

Read More
Sep 28, 2017

İş Yerinin Devri Halinde İş Sözleşmesinin Süresiz Fesih Bildirimi ile Sonlandırılması Hakkı ve İşverenin Sorumluluğu

İşçi veya işveren, iş ilişkisinin devamını çekilmez kılan haklı nedenlerin varlığı halinde, iş sö...

Read More

ALL PUBLICATIONS